บทสรุปข้อมูลบุคลากร | แผนผังบุคลากร
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน
• ชาย
51
• หญิง
87
รวม
138


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน
• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
3
• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
32
• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1
• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
47
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
4
• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1
• ไม่ระบุ
50


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
• ผู้อำนวยการ
1
• รองผู้อำนวยการ
4
• หัวหน้างาน
27
• ข้าราชการพลเรือน
1
• พนักงานราชการทั่วไป
1
• ลูกจ้างประจำ
6
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน
68
• เจ้าหน้าที่งาน
31
• หัวหน้าภาควิชา
19
• ข้าราชการครู
71
• พนักงานราชการ(ครู)
9
• ครูพิเศษสอน
13
• ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา
16
• ผู้ดูแลระบบ
2


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน
• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1
• ฝ่ายวิชาการ
1
• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1
• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1
• ภาควิชาสามัญสัมพันธ์
16
• ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
3
• ภาควิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
3
• ภาควิชาการโรงแรมและบริการ
4
• ภาควิชาภาษาต่างประเทศ
5
• ภาควิชาการท่องเที่ยว
2
• ภาควิชาอาหารและโภชนาการ
5
• ภาควิชาการตลาด
4
• ภาควิชาพื้นฐานธุรกิจ
4
• ภาควิชาการบัญชี
14
• ภาควิชาธุรกิจค้าปลีก
3
• ภาควิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
14
• ภาควิชาการออกแบบ
1
• ภาควิชาวิจิตรศิลป์
3
• ภาควิชาการถ่ายภาพและวีดิทัศน์
3
• ภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
4
• ภาควิชาการจัดการโลจิสติกส์
3
• ภาควิชาการจัดการสำนักงาน
5
• ภาควิชาการดูแลผู้สูงอายุ
2
• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
5
• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1
• งานประชาสัมพันธ์
6
• งานบุคลากร
4
• งานการเงิน
3
• งานบัญชี
2
• งานพัสดุ
6
• งานอาคารสถานที่
6
• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2
• งานวางแผนและงบประมาณ
3
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
4
• งานความร่วมมือ
5
• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
8
• งานส่งเสริม ผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
7
• งานปกครอง
8
• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
19
• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
4
• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
7
• งานครูที่ปรึกษา
4
• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
9
• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
8
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
5
• งานทะเบียน
4
• งานวัดผลและประเมินผล
3
• งานสื่อการเรียนการสอน
9
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
7
• งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
5
• งานศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการวิทยาลัยอาชีวศึกษา
7
• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
7
• งานอาคารสถานที่(ยาม)
3
• งานอาคารสถานที่(พนักงานขับรถ)
5
• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


ข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ
ประเภทใบประกอบวิชาชีพ
จำนวน
• ไม่ใช่บุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
80
• มีใบประกอบวิชาชีพ
52
• เป็นบุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ แต่ยังไม่มี
6
รวม
138