ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
44

• หญิง
86

รวม
130


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
28

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
44

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
6

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• ไม่ระบุ
49


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการวิทยาลัย
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1

• งานพัสดุ
6

• งานบัญชี
2

• งานการเงิน
3

• งานบุคลากร
4

• งานทะเบียน
5

• งานประชาสัมพันธ์
5

• งานอาคารสถานที่
17

• งานบริหารงานทั่วไป
6

• งานพัสดุ(พนักงานพิมพ์)
1

• งานความร่วมมือ
4

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
4

• งานวางแผนและงบประมาณ
4

• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
5

• งานส่งเสริม ผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
6

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3

• งานศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการวิทยาลัยอาชีวศึกษา
5

• งานปกครอง
8

• งานครูที่ปรึกษา
4

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
21

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
7

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
6

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
8

• งานสื่อการเรียนการสอน
5

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
8

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
2

• งานพัฒนาหลักสูตรสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาการบัญชี
1

• งานพัฒนาหลักสูตรสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
1

• งานพัฒนาหลักสูตรสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาการตลาด
1

• งานพัฒนาหลักสูตรสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก
1

• งานพัฒนาหลักสูตรสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
1

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
3

• งานอาคารสถานที่(ยามรักษาการณ์)
2

• งานอาคารสถานที่(พนักงานขับรถยนต์)
4

• งานอาคารสถานที่(แม่บ้าน)
5

• ภาควิชาการบัญชี
13

• ภาควิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
12

• ภาควิชาดิจิทัลกราฟิก
4

• ภาควิชาการตลาด
5

• ภาควิชาการจัดการสำนักงาน
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
19

• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
2

• แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
2

• แผนกวิชาการโรงแรมและบริการ
4

• แผนกวิชาการท่องเที่ยว
3

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
4

• แผนกวิชาการตลาด
5

• แผนกวิชาการบัญชี
14

• แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
3

• แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
3

• แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
12

• แผนกวิชาการออกแบบ
1

• แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
2

• แผนกวิชาการถ่ายภาพและมัลติมีเดีย
1

• แผนกวิชาดิจิทัลกราฟิก
4

• แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
3

• แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
3

• แผนกวิชาการดูแลผู้สูงอายุ
2

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการวิทยาลัย
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : thipawan@mvc.ac.th
รองผู้อำนวยการนายสุวิทย์ สวัสดี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : suwit@mvc.ac.thนางวัชราภรณ์ มาหนู
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้บริหาร ชำนาญการ
อีเมล์ : watcharapornma@mvc.ac.thนายสยาม พิลาโสภา
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : siam@mvc.ac.thนายสุรชาติ ปะวะละ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : surachatipa@mvc.ac.th
หัวหน้าภาควิชานางจุฬาลักษณ์ ถาไชยลา
หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : chulalak@mvc.ac.thนางนพมาตร์ วาดเมือง
หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาการจัดการสำนักงาน
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
ข้าราชการครู แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : noppamas@mvc.ac.thนางสาวศริญญา วรจันทร์
หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาดิจิทัลกราฟิก
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก
ข้าราชการครู แผนกวิชาดิจิทัลกราฟิก
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : sarinya@mvc.ac.thนางประทุมวรรณ คันยุไร
หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาการตลาด
ข้าราชการครู แผนกวิชาการตลาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : tata2019@mvc.ac.thนางวราภรณ์ คำพิชิต
หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาการบัญชี
ข้าราชการครู แผนกวิชาการบัญชี
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : waraporn@mvc.ac.th
หัวหน้างานนายประมุข ธรรมศิรารักษ์
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ข้าราชการครู ภาควิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : pramuk@mvc.ac.thนางละมุล ปะวะโข
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ข้าราชการครู ภาควิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : lamul@mvc.ac.thนางขวัญจิต ธรรมศิรารักษ์
หัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : khwanjit@mvc.ac.thนางนันทา เพ็ตมาน
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
ข้าราชการครู ภาควิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : nunta@mvc.ac.thนางกัลยกร สมอุ่มจารย์
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
ข้าราชการครู ภาควิชาการบัญชี
ข้าราชการครู แผนกวิชาการบัญชี
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : kalyakorn@mvc.ac.thนางดารุณี ธรรมประวัติ
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาการบัญชี
ข้าราชการครู ภาควิชาการบัญชี
ข้าราชการครู แผนกวิชาการบัญชี
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : darunee@mvc.ac.thนางอุไรวรรณ จันทมูล
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ข้าราชการครู ภาควิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : uraiwan@mvc.ac.thนายสมัย สีลาดเลา
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ข้าราชการครู ภาควิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : samai@mvc.ac.thนายนิติพงศ์ จำนงนิตย์
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริม ผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : nitipong@mvc.ac.thนางสาวรจนา บัวศรีภูมิ
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : rosjana@mvc.ac.thนางสาวปัญจรัตน์ คำทองสุข
หัวหน้างาน งานบัญชี
ข้าราชการครู ภาควิชาการบัญชี
ข้าราชการครู แผนกวิชาการบัญชี
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : pancharat@mvc.ac.thนางกนกกาญจน์ แสนสุวรรณ
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ข้าราชการครู ภาควิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : kanokkarn@mvc.ac.thนางจินตนา คำทอง
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ข้าราชการครู ภาควิชาการบัญชี
ข้าราชการครู แผนกวิชาการบัญชี
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : jintana@mvc.ac.thนางปิยฉัตร พลเสน
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ข้าราชการครู ภาควิชาการบัญชี
ข้าราชการครู แผนกวิชาการบัญชี
ครู
อีเมล์ : piyacha@mvc.ac.thนายกอปรบุญ วงศ์วีระพันธุ์
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครู
อีเมล์ : kopbun@mvc.ac.thนางสาวพัชราภา นางสีคุณ
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ข้าราชการครู แผนกวิชาการท่องเที่ยว
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : patcharapa@mvc.ac.thนางสาวรัชดาภรณ์ นวลแย้ม
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครู
อีเมล์ : ratchadaporn@mvc.ac.thว่าที่ร้อยตรี อนุฤทธิ์ อาจสุนทร
หัวหน้างาน งานปกครอง
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : anurit@mvc.ac.thนางปาริชาต เรืองฤทธิ์
หัวหน้างาน งานพัสดุ
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาการตลาด
ข้าราชการครู ภาควิชาการตลาด
ข้าราชการครู แผนกวิชาการตลาด
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : parichart@mvc.ac.thนายอรัญ จันทะคัด
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู
อีเมล์ : arun@mvc.ac.thนางสาวรัตนาภรณ์ จันทนา
หัวหน้างาน งานศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : rattanaporn@mvc.ac.thนายณัฐพงศ์ โหรากุล
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ข้าราชการครู แผนกวิชาการโรงแรมและบริการ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : natapong@mvc.ac.thนางเยาว์รัสมิ์ พาประโยชน์
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ข้าราชการครู แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : yaorath@mvc.ac.thนางสาวรภัสพร สีเสน
หัวหน้างาน งานการเงิน
ข้าราชการพลเรือน งานการเงิน
อีเมล์ : rapusporn@mvc.ac.thนางมณีวรรณ แสงงาม
หัวหน้างาน งานส่งเสริม ผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ข้าราชการครู ภาควิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : krumaneewan@mvc.ac.thนายกฤษณะ กั้วสิทธิ์
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ข้าราชการครู ภาควิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : krisna@mvc.ac.thนายยุทธภูมิ ต้นสีนนท์
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู
อีเมล์ : ae_teeboyobo@mvc.ac.thนายสันติ เทียงมา
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
อีเมล์ : santi@mvc.ac.th
หัวหน้าแผนกวิชานางสาวอุไรรัตนา โพธิ์แก้ว
หัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
ข้าราชการครู แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : urairattana@mvc.ac.thนายชัยรัตน์ ธนไพศาลกิจ
หัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาการถ่ายภาพและมัลติมีเดีย
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : chirut@mvc.ac.thนางจุลจิลา ปัตถะเมฆ
หัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาการท่องเที่ยว
ข้าราชการครู แผนกวิชาการท่องเที่ยว
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : joonjira10@mvc.ac.thนางพชรภัทร สาลี
หัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาการโรงแรมและบริการ
ข้าราชการครู แผนกวิชาการโรงแรมและบริการ
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : pacharapat@mvc.ac.thนายสมชาติ สุขแสน
หัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาการตลาด
ข้าราชการครู ภาควิชาการตลาด
ข้าราชการครู แผนกวิชาการตลาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : somchart@mvc.ac.thนางมลิวัล กองศรี
หัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาการดูแลผู้สูงอายุ
ข้าราชการครู ภาควิชาการบัญชี
ข้าราชการครู แผนกวิชาการบัญชี
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : maliwan@mvc.ac.thนายพิษณุ ศิลาอาสน์
หัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
อีเมล์ : phitsanu@mvc.ac.thนางทิพย์รัตน์ ไกยะสวน
หัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาการดูแลผู้สูงอายุ
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : thiparat@mvc.ac.thนายอาคม ยะหัตตะ
หัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
ข้าราชการครู แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
ครู
อีเมล์ : akom@mvc.ac.thนายพงศ์พณิช บุตชา
หัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาดิจิทัลกราฟิก
ข้าราชการครู ภาควิชาดิจิทัลกราฟิก
ข้าราชการครู แผนกวิชาดิจิทัลกราฟิก
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ครู
อีเมล์ : pongpanich@mvc.ac.thนางสาวณัฐฏิญา โคหาจักร
หัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครู
อีเมล์ : nattiya@mvc.ac.thนางสาวสาวิตรี เงาแสง
หัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
ข้าราชการครู แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู
อีเมล์ : sawittree@mvc.ac.thนางจุฑารัตน์ พิมพ์ทอง
หัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : chutarat@mvc.ac.thนายฉัตรมงคล ไชยเดือน
หัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาการออกแบบ
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาการออกแบบ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
อีเมล์ : chadmongkol@mvc.ac.thนางมลิวรรณ ศรีมงคล
หัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาการบัญชี
ข้าราชการครู แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการเงิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : maliwansri@mvc.ac.th
ข้าราชการครูนางนันทิยา อังกุรวัฒนานุกุล
ข้าราชการครู ภาควิชาการบัญชี
ข้าราชการครู แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาการบัญชี
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : nuntiya@mvc.ac.thนางพิศมัย บุดดา
ข้าราชการครู ภาควิชาการบัญชี
ข้าราชการครู แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : phitsamai@mvc.ac.thนางเบญจพร ช่วยเกิด
ข้าราชการครู แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : benjaporn@mvc.ac.thนางสาวเบญจพร หลวงเทพ
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : Benjaporn.ben@mvc.ac.thนางวนิดา โสมะฐิติ
ข้าราชการครู ภาควิชาการบัญชี
ข้าราชการครู แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : wanida@mvc.ac.thนางสาวอารยา พุฒธะพันธ์
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู
อีเมล์ : arayap@mvc.ac.thนางสาววรินทร กันยะวงหา
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : warintorn@mvc.ac.thนายทวีทรัพย์ แก้วสังข์
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครู
อีเมล์ : taweesap@mvc.ac.thนายอภิรักษ์ ทองดี
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : aphirak@mvc.ac.thนางสาวขัตติยา เดชสอน
ข้าราชการครู ภาควิชาดิจิทัลกราฟิก
ข้าราชการครู แผนกวิชาดิจิทัลกราฟิก
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครู
อีเมล์ : khattiya@mvc.ac.thนางสาวกมลลักษณ์ บุตรโส
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครู
อีเมล์ : kamonluk@mvc.ac.thนางสาวอรชนก ปรียาพงศ์ชัย
ข้าราชการครู แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : onchanok@mvc.ac.thนายศิริวัฒน์ ชิณรัตน์
ข้าราชการครู แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : siriwat@mvc.ac.thนางสาวมนธิชา สาริกา
ข้าราชการครู แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูผู้ช่วยนายปารเมศ ศรีสมบัติ
ข้าราชการครู แผนกวิชาการโรงแรมและบริการ
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : ton11011984@gmail.comนายชัยวัฒน์ น้อยสีมุม
ข้าราชการครู แผนกวิชาการท่องเที่ยว
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูผู้ช่วยนางสาววัลภา กุญชะโมรินทร์
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : wallapa@mvc.ac.thนายธีรพงษ์ ตรีกุล
ข้าราชการครู ภาควิชาดิจิทัลกราฟิก
ข้าราชการครู แผนกวิชาดิจิทัลกราฟิก
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาดิจิทัลกราฟิก
ครู
อีเมล์ : theerapong@mvc.ac.thนางคนึงนิจ แก้วแสนเมือง
ข้าราชการครู ภาควิชาการบัญชี
ข้าราชการครู แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริม ผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : kanungnit@mvc.ac.thนางสาวสีตลรัศมี ศรัณพงศกรกุล
ข้าราชการครู ภาควิชาการบัญชี
ข้าราชการครู แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : seetalarassamee@mvc.ac.thนางวิสาข์รัตน์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
ข้าราชการครู ภาควิชาการบัญชี
ข้าราชการครู แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : wisarut@mvc.ac.thนางสาวประวีณา วรสาร
ข้าราชการครู แผนกวิชาการโรงแรมและบริการ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครู
อีเมล์ : praweena@mvc.ac.thนางปิยะมาศ ชัยธงรัตน์
ข้าราชการครู แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : piyamat@mvc.ac.thนางปนิสรา อรกุล
ข้าราชการครู แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : panisara@mvc.ac.th
พนักงานราชการ(ครู)ปิยนาฎ พูลสวาท
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
อีเมล์ : piyanat@mvc.ac.thภูวนัย สุโพธิ์
พนักงานราชการ(ครู) ภาควิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
อีเมล์ : poowanai@mvc.ac.thไพจิตร ศรีวันทา
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
อีเมล์ : paijit@mvc.ac.thนางสาวปิติยาพร สีโพธิ์
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
อีเมล์ : pitiyaporn@mvc.ac.thนางสาวดวงเนตร ยศคำลือ
พนักงานราชการ(ครู) ภาควิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
อีเมล์ : duangnet@mvc.ac.th
พนักงานราชการทั่วไปนางสาวเพ็ญนภา ยุบไธสง
พนักงานราชการทั่วไป งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่งาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
อีเมล์ : pennapa@mvc.ac.th
ครูพิเศษสอนนางสาวรญา พิงไธสง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
อีเมล์ : raya@mvc.ac.thนายวิทยา โยอาศรี
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
อีเมล์ : Wittaya@mvc.ac.thนายภควรรษ วันริโก
ครูพิเศษสอน ภาควิชาการตลาด
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริม ผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาการตลาด
อีเมล์ : Surasak080@mvc.ac.thนางสาวกนกวรรณ สีเนหะ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
อีเมล์ : kanokwan@mvc.ac.thนายนราธิป วิมูลอาจ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
อีเมล์ : natathip@mvc.ac.thนางสาวสุธิดา พงษ์ทองเจริญ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
อีเมล์ : aomsutida@mvc.ac.thกฤษณา หอมเชย
ครูพิเศษสอน ภาควิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริม ผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
อีเมล์ : kritsana@mvc.ac.thนายจำนงค์ วงศ์สุทัศน์
ครูพิเศษสอน ภาควิชาการตลาด
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
อีเมล์ : jumnong@mvc.ac.thนายชินวัฒน์ ทองสุทธิ์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
เจ้าหน้าที่งาน แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
อีเมล์ : chinnawat@mvc.ac.thนางจีราภา บุญจิราพัชร
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
อีเมล์ : jeerapa@mvc.ac.th
ผู้ช่วยหัวหน้างานนางสาวสรตะ ทองบุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : saratath@mvc.ac.thนายทรงศักดิ์ ทองนาค
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่(พนักงานขับรถยนต์)
อีเมล์ : songsak@mvc.ac.th
ลูกจ้างประจำนางกมลภัทร บุญมาศ
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่งาน งานพัสดุ(พนักงานพิมพ์)
อีเมล์ : pasadu@mvc.ac.thนายจำนงค์ จันสุนีย์
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่(พนักงานขับรถยนต์)นายรัก ปิดตาทานัง
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่(พนักงานขับรถยนต์)
อีเมล์ : rak@mvc.ac.thนายนิรมิตร แก้วสีหา
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่(ยามรักษาการณ์)
อีเมล์ : niramit@mvc.ac.th
ลูกจ้างชั่วคราวนางสาวอริษา ลามพัฒน์
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่(แม่บ้าน)นางฉันทนา วรรณศิริ
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่(แม่บ้าน)
อีเมล์ : chantana@mvc.ac.thนางสาวนิรมล เทียมทะนงค์
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่(แม่บ้าน)
อีเมล์ : niramon@mvc.ac.thนางสุวดี โยธะคง
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่(แม่บ้าน)
อีเมล์ : suwadee@mvc.ac.thนางสุนันท์ ศรีวงยาง
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่(แม่บ้าน)
อีเมล์ : sunan@mvc.ac.thนายทำนอง พิมดา
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่(ยามรักษาการณ์)
เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่(พนักงานขับรถยนต์)
เจ้าหน้าที่งานนางรุ่งทิวา ช่างทอง
เจ้าหน้าที่งาน งานทะเบียน
อีเมล์ : rungtiva@mvc.ac.thนายสุกัน บัณฑิตเสน
เจ้าหน้าที่งาน งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่งาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
อีเมล์ : sukan@mvc.ac.thนางสาวสุภาลักษณ์ วากระโทก
เจ้าหน้าที่งาน งานบุคลากร
อีเมล์ : supalak@mvc.ac.thนางอัญชุรี โมครัตน์
เจ้าหน้าที่งาน งานวางแผนและงบประมาณ
อีเมล์ : anchuree@mvc.ac.thนายฉัตรมนตรี แสนสุพรรณ์
เจ้าหน้าที่งาน งานประชาสัมพันธ์
อีเมล์ : chatmontri@mvc.ac.thนางสาววิลาสินี สุระเทวี
เจ้าหน้าที่งาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
อีเมล์ : vilasinee@mvc.ac.thนางสาวพัชรียา วงษ์ภิรงค์
เจ้าหน้าที่งาน งานบริหารงานทั่วไป
อีเมล์ : patchareeya@mvc.ac.thกัญฐญา หรัญรัตน์
เจ้าหน้าที่งาน งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่
อีเมล์ : kanthaya@mvc.ac.thอรยา วังคะวิง
เจ้าหน้าที่งาน งานส่งเสริม ผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่งาน งานศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการวิทยาลัยอาชีวศึกษา
อีเมล์ : orayawa@mvc.ac.thว่าที่ ร.ต.หญิง ปยุดา สิทธิเสือ
เจ้าหน้าที่งาน งานพัสดุ
อีเมล์ : payudasi@mvc.ac.thนางสาวชลธิชา ศรีสารคาม
เจ้าหน้าที่งาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
อีเมล์ : chonthichasr@mvc.ac.thนายชานนท์ อุทัยสม
เจ้าหน้าที่งาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
อีเมล์ : chanonau@mvc.ac.thนางสาววิจิตรา มีคุณ
เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่งาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
อีเมล์ : wijitrame@mvc.ac.thนางสาวณัฐพร หมื่นสนิท
เจ้าหน้าที่งาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นายภาณุวัฒน์ เจริญทัพ
เจ้าหน้าที่งาน งานทะเบียนนางสาวพฤฒวรรณ ทองพงษ์
เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวลัดดา พลขวา
เจ้าหน้าที่งาน งานบริหารงานทั่วไปนางสาวณัฐชานันท์ มูลพิมพ์
เจ้าหน้าที่งาน งานบัญชี
อีเมล์ : natchanan@mvc.ac.thนางสาววราภรณ์ อินลี
เจ้าหน้าที่งาน งานการเงิน
อีเมล์ : waraporninlee@mvc.ac.thนางสาวกัญญากานต์ สินธุโคตร
เจ้าหน้าที่งาน งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่งาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
อีเมล์ : kanyakan@mvc.ac.thนายวัชระ จันทร์สวยดี
เจ้าหน้าที่งาน งานวัดผลและประเมินผล
อีเมล์ : wadchara@mvc.ac.thนางสาวพรหมเรขา นามสีอุ่น
เจ้าหน้าที่งาน งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่งาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
อีเมล์ : phromarekha@mvc.ac.thนายสุริยา จารุนัย
เจ้าหน้าที่งาน งานบริหารงานทั่วไป
อีเมล์ : suriya@mvc.ac.thนายเทอดศักดิ์ ศิริเลี้ยง
เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
อีเมล์ : therdsak@mvc.ac.th