ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
51

• หญิง
87

รวม
138


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
3

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
32

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
47

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
4

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• ไม่ระบุ
50


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1

• ภาควิชาสามัญสัมพันธ์
16

• ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
3

• ภาควิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
3

• ภาควิชาการโรงแรมและบริการ
4

• ภาควิชาภาษาต่างประเทศ
5

• ภาควิชาการท่องเที่ยว
2

• ภาควิชาอาหารและโภชนาการ
5

• ภาควิชาการตลาด
4

• ภาควิชาพื้นฐานธุรกิจ
4

• ภาควิชาการบัญชี
14

• ภาควิชาธุรกิจค้าปลีก
3

• ภาควิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
14

• ภาควิชาการออกแบบ
1

• ภาควิชาวิจิตรศิลป์
3

• ภาควิชาการถ่ายภาพและวีดิทัศน์
3

• ภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
4

• ภาควิชาการจัดการโลจิสติกส์
3

• ภาควิชาการจัดการสำนักงาน
5

• ภาควิชาการดูแลผู้สูงอายุ
2

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
5

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1

• งานประชาสัมพันธ์
6

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
6

• งานอาคารสถานที่
6

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
3

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
4

• งานความร่วมมือ
5

• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
8

• งานส่งเสริม ผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
7

• งานปกครอง
8

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
19

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
4

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
7

• งานครูที่ปรึกษา
4

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
9

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
8

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
5

• งานทะเบียน
4

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
9

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
7

• งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
5

• งานศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการวิทยาลัยอาชีวศึกษา
7

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
7

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
3

• งานอาคารสถานที่(พนักงานขับรถ)
5

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : thipawan@mvc.ac.th
รองผู้อำนวยการนายปริญญา ญาณโภชน์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : parinya@mvc.ac.thนายสุวิทย์ สวัสดี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : krusuwitsawasdee@gmail.comนางปภาวรินท์ เศรษฐไตรรัตน์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้บริหาร ชำนาญการ
อีเมล์ : papawarin409@gmail.comนายสยาม พิลาโสภา
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
ผู้บริหาร ชำนาญการ
หัวหน้างานนายมงคล แสงอรุณ
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ข้าราชการครู ภาควิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : mongkolmvc@mvc.ac.thนางวิไลลักษณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ข้าราชการครู ภาควิชาการบัญชี
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : wilailug.ooy.@gmail.comนายประมุข ธรรมศิรารักษ์
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ข้าราชการครู ภาควิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : pramuk@mvc.ac.thนางละมุล ปะวะโข
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ข้าราชการครู ภาควิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : tinanonaair@gmail.comนางพิศมัย บุดดา
หัวหน้างาน งานปกครอง
ข้าราชการครู ภาควิชาพื้นฐานธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา ภาควิชาพื้นฐานธุรกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : phitsamai@mvc.ac.thนางขวัญจิต ธรรมศิรารักษ์
หัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ข้าราชการครู ภาควิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : krukukkai@mvc.ac.thนางนันทา เพ็ตมาน
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ข้าราชการครู ภาควิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : nunta@mvc.ac.thนางกัลยกร สมอุ่มจารย์
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ข้าราชการครู ภาควิชาการบัญชี
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : kalyakorn@mvc.ac.thนางดารุณี ธรรมประวัติ
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ข้าราชการครู ภาควิชาการบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : darunee@mvc.ac.thนางอุไรวรรณ จันทมูล
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ข้าราชการครู ภาควิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : chantamoolch@gmail.comนายสมัย สีลาดเลา
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
ข้าราชการครู ภาควิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : samai@mvc.ac.thนางสาวเบญจพร หลวงเทพ
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ข้าราชการครู ภาควิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : Benjaporn.ben@mvc.ac.thนายนิติพงศ์ จำนงนิตย์
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ข้าราชการครู ภาควิชาภาษาต่างประเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริม ผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา ภาควิชาภาษาต่างประเทศ
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : nitipongchamnongnit@gmail.comนางสาวรจนา บัวศรีภูมิ
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้าราชการครู ภาควิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : rosjana@mvc.ac.thนางสาวปัญจรัตน์ คำทองสุข
หัวหน้างาน งานบัญชี
ข้าราชการครู ภาควิชาการบัญชี
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : pancharat@mvc.ac.thนางกนกกาญจน์ แสนสุวรรณ
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ข้าราชการครู ภาควิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : kanokkarnj@gmail.comนางจินตนา คำทอง
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ข้าราชการครู ภาควิชาการบัญชี
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : jintana.mvc.ac.thนายทวีทรัพย์ แก้วสังข์
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ข้าราชการครู ภาควิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู
อีเมล์ : taweesap@mvc.ac.thนายกอปรบุญ วงศ์วีระพันธุ์
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ข้าราชการครู ภาควิชาภาษาต่างประเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครู
อีเมล์ : viola_toni@outlook.comนางปาริชาต เรืองฤทธิ์
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ข้าราชการครู ภาควิชาการตลาด
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา ภาควิชาการตลาด
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : parichart@mvc.ac.thนางสาวรัตนาภรณ์ จันทนา
หัวหน้างาน งานศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ข้าราชการครู ภาควิชาธุรกิจค้าปลีก
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : rattanaporn@mvc.ac.thนายณัฐพงศ์ โหรากุล
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ข้าราชการครู ภาควิชาการโรงแรมและบริการ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : fonc.capoeira@gmail.comนางสาวรภัสพร สีเสน
หัวหน้างาน งานการเงิน
ข้าราชการพลเรือน งานการเงิน
อีเมล์ : rapus8002@hotmail.comนางมณีวรรณ แสงงาม
หัวหน้างาน งานส่งเสริม ผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ข้าราชการครู ภาควิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ครู ชำนาญการพิเศษนายอรัญ จันทะคัด
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ข้าราชการครู ภาควิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : arun@mvc.ac.thนายยุทธภูมิ ต้นสีนนท์
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ข้าราชการครู ภาควิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ครูนายกฤษณะ กั้วสิทธิ์
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ข้าราชการครู ภาควิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครู ชำนาญการ
หัวหน้าภาควิชานายสมบูรณ์ แสงงาม
หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
ข้าราชการครู ภาควิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : somsatapon66@gmail.comนางสาวอุไรรัตนา โพธิ์แก้ว
หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาวิจิตรศิลป์
ข้าราชการครู ภาควิชาวิจิตรศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : urairattana@mvc.ac.thนายชัยรัตน์ ธนไพศาลกิจ
หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาการถ่ายภาพและวีดิทัศน์
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : ctanapaisankit@gmail.comนางจุฬาลักษณ์ ถาไชยลา
หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ข้าราชการครู ภาควิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : chulalak@mvc.ac.thนางจุลจิลา ปัตถะเมฆ
หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาการท่องเที่ยว
ข้าราชการครู ภาควิชาการท่องเที่ยว
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : joonjira10@mvc.ac.thนางพชรภัทร สาลี
หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาการโรงแรมและบริการ
ข้าราชการครู ภาควิชาการโรงแรมและบริการ
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : jhantana.tu@gmail.comนางนพมาตร์ วาดเมือง
หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาการจัดการสำนักงาน
ข้าราชการครู ภาควิชาการจัดการสำนักงาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : noppamas@mvc.ac.thนางมลิวัล กองศรี
หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาการดูแลผู้สูงอายุ
ข้าราชการครู ภาควิชาการบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : maliwan@mvc.ac.thนางสาวศริญญา วรจันทร์
หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
ข้าราชการครู ภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : sarinya@mvc.ac.thนางประทุมวรรณ คันยุไร
หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาการตลาด
ข้าราชการครู ภาควิชาการตลาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : tata2019@mvc.ac.thนายพิษณุ ศิลาอาสน์
หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาธุรกิจค้าปลีก
พนักงานราชการ(ครู) ภาควิชาธุรกิจค้าปลีก
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
อีเมล์ : phitsanu.sil@ovec.moe.go.thนางทิพย์รัตน์ ไกยะสวน
หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา ภาควิชาการดูแลผู้สูงอายุ
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : thiparat101@gmail.comนายอาคม ยะหัตตะ
หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
ข้าราชการครู ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
ครู
อีเมล์ : akombee2533@gmail.comนางสาวณัฐฏิญา โคหาจักร
หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาการจัดการโลจิสติกส์
ข้าราชการครู ภาควิชาการจัดการโลจิสติกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ครู
อีเมล์ : nattiya@mvc.ac.thนางสาวผ่องศรี บัวบุตร
หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาพื้นฐานธุรกิจ
ข้าราชการครู ภาควิชาพื้นฐานธุรกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : tawe006@gmail.comนางจุฑารัตน์ พิมพ์ทอง
หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาสามัญสัมพันธ์
ข้าราชการครู ภาควิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : ed55chu@gmail.comนายฉัตรมงคล ไชยเดือน
หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาการออกแบบ
พนักงานราชการ(ครู) ภาควิชาการออกแบบ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่นางสาววัลภา กุญชะโมรินทร์
หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาภาษาต่างประเทศ
ข้าราชการครู ภาควิชาภาษาต่างประเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ชำนาญการนางวราภรณ์ คำพิชิต
หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาการบัญชี
ข้าราชการครู ภาควิชาการบัญชี
ครู ชำนาญการ
ข้าราชการครูนางนันทิยา อังกุรวัฒนานุกุล
ข้าราชการครู ภาควิชาการบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : ืีืืีnuntiya@mvc.ac.thนายพิศาล ภูมิศรี
ข้าราชการครู ภาควิชาการถ่ายภาพและวีดิทัศน์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา ภาควิชาการถ่ายภาพและวีดิทัศน์
ครู ชำนาญการนายสมชาติ สุขแสน
ข้าราชการครู ภาควิชาการตลาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : chart4569@gmail.comนางสาวกิตต์สิณี นุ่นภักดี
ข้าราชการครู ภาควิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : gittsinee@mvc.ac.thนางเบญจพร ช่วยเกิด
ข้าราชการครู ภาควิชาอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา ภาควิชาอาหารและโภชนาการ
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : benjaporn@mvc.ac.thนางวนิดา โสมะฐิติ
ข้าราชการครู ภาควิชาการบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : wanida@mvc.ac.thนางสาวอารยา พุฒธะพันธ์
ข้าราชการครู ภาควิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา ภาควิชาสามัญสัมพันธ์
ครู
อีเมล์ : Kittylovecat900900@gmail.comนางปิยฉัตร พลเสน
ข้าราชการครู ภาควิชาการบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครู
อีเมล์ : piyacha@mvc.ac.thนายพงศ์พณิช บุตชา
ข้าราชการครู ภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
ครู
อีเมล์ : pongpanich@mvc.ac.thนางสาววาลุกา พิมพะนิตย์
ข้าราชการครู ภาควิชาการโรงแรมและบริการ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา ภาควิชาการโรงแรมและบริการ
ครู
อีเมล์ : Waluka@mvc.ac.thนางสาวพัชราภา นางสีคุณ
ข้าราชการครู ภาควิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา ภาควิชาการท่องเที่ยว
ครูนางสาวิตรี เงาแสง
ข้าราชการครู ภาควิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา ภาควิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
ครู
อีเมล์ : sawittree@mvc.ac.thนางสาวรัชดาภรณ์ นวลแย้ม
ข้าราชการครู ภาควิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครู
อีเมล์ : ratchadaporn9082@gmail.comว่าที่ร้อยตรี อนุฤทธิ์ อาจสุนทร
ข้าราชการครู ภาควิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู
อีเมล์ : anurit@mvc.ac.thนายอภิรักษ์ ทองดี
ข้าราชการครู ภาควิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : aphirak@mvc.ac.thนางสาวขัตติยา เดชสอน
ข้าราชการครู ภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : khattiya@mvc.ac.thนางสาวกมลลักษณ์ บุตรโส
ข้าราชการครู ภาควิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : kamonluk@mvc.ac.thนางสาววรินทร กันยะวงหา
ข้าราชการครู ภาควิชาภาษาต่างประเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูนางสาวอรชนก ปรียาพงศ์ชัย
ข้าราชการครู ภาควิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : onchanok9385@gmail.comนางเยาว์รัสมิ์ พาประโยชน์
ข้าราชการครู ภาควิชาการจัดการสำนักงาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : yaorath1311@gmail.comนายธีรพงษ์ ตรีกุล
ข้าราชการครู ภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา ภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
ครูนางสาวประวีณา วรสาร
ข้าราชการครู ภาควิชาการโรงแรมและบริการ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูนางสาวปิยะมาศ คำน้ำเที่ยง
ข้าราชการครู ภาควิชาอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ครูผู้ช่วยนางคนึงนิจ แก้วแสนเมือง
ข้าราชการครู ภาควิชาการบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริม ผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวสีตลรัศมี ศรัณพงศกรกุล
ข้าราชการครู ภาควิชาการบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู ชำนาญการนางวิสาข์รัตน์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
ข้าราชการครู ภาควิชาการบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครู ชำนาญการนางมลิวรรณ ศรีมงคล
ข้าราชการครู ภาควิชาการบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการเงิน
ครู ชำนาญการพิเศษนายศุภกฤษ ทิพย์โอสถ
ข้าราชการครู ภาควิชาวิจิตรศิลป์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครู ชำนาญการพิเศษนายศิริวัฒน์ ชิณรัตน์
ข้าราชการครู ภาควิชาการจัดการโลจิสติกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา ภาควิชาการจัดการโลจิสติกส์
ครูผู้ช่วยนางปนิสรา อรกุล
ข้าราชการครู ภาควิชาการจัดการสำนักงาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา ภาควิชาการจัดการสำนักงาน
ครู ชำนาญการ
พนักงานราชการทั่วไปนางสาวเพ็ญนภา ยุบไธสง
พนักงานราชการทั่วไป งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
เจ้าหน้าที่งาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่งาน งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
พนักงานราชการ(ครู)ปิยนาฎ พูลสวาท
พนักงานราชการ(ครู) ภาควิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
อีเมล์ : piyanat@mvc.ac.thภูวนัย สุโพธิ์
พนักงานราชการ(ครู) ภาควิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
อีเมล์ : poowanai@mvc.ac.thไพจิตร ศรีวันทา
พนักงานราชการ(ครู) ภาควิชาภาษาต่างประเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายณัฐพล ชิณแสน
พนักงานราชการ(ครู) ภาควิชาอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการวิทยาลัยอาชีวศึกษานางสาวรัตนา สาระคำ
พนักงานราชการ(ครู) ภาควิชาธุรกิจค้าปลีก
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา ภาควิชาธุรกิจค้าปลีกนางสาวดวงเนตร ยศคำลือ
พนักงานราชการ(ครู) ภาควิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการวิทยาลัยอาชีวศึกษานายธวัชชัย คำวงษา
พนักงานราชการ(ครู) ภาควิชาการจัดการโลจิสติกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูพิเศษสอนนางสาวรญา พิงไธสง
ครูพิเศษสอน ภาควิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
อีเมล์ : raya@mvc.ac.thนายณัฐชากร ศรีสมบัติ
ครูพิเศษสอน ภาควิชาการถ่ายภาพและวีดิทัศน์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
อีเมล์ : xzironic@mvc.ac.thนายวิทยา โยอาศรี
ครูพิเศษสอน ภาควิชาวิจิตรศิลป์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา ภาควิชาวิจิตรศิลป์
อีเมล์ : Wittaya@mvc.ac.thนายภควรรษ วันริโก
ครูพิเศษสอน ภาควิชาการตลาด
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริม ผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
อีเมล์ : Surasak080@mvc.ac.thจิรายุส ภูสีฤทธิ์
ครูพิเศษสอน ภาควิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
อีเมล์ : jirayusphooseerit@gmail.comจิรารัตน์ พัศดร
ครูพิเศษสอน ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
อีเมล์ : jirarut@mvc.ac.thนายนราธิป วิมูลอาจ
ครูพิเศษสอน ภาควิชาพื้นฐานธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
อีเมล์ : gt88@mvc.ac.thนางสาวสุธิดา พงษ์ทองเจริญ
ครูพิเศษสอน ภาควิชาการจัดการสำนักงาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาวปิติยาพร สีโพธิ์
ครูพิเศษสอน ภาควิชาอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายชินวัฒน์ ทองสุทธิ์
ครูพิเศษสอน ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา ภาควิชาคหกรรมศาสตร์นายจำนงค์ วงศ์สุทัศน์
ครูพิเศษสอน ภาควิชาพื้นฐานธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษากฤษณา หอมเชย
ครูพิเศษสอน ภาควิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริม ผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอนนางจีราภา บุญจิราพัชร
ครูพิเศษสอน ภาควิชาการจัดการสำนักงาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ลูกจ้างประจำนางกมลภัทร บุญมาศ
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ
อีเมล์ : ิิpasadu@mvc.ac.thนายสันติ เทียงมา
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายนิรมิตร แก้วสีหา
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(ยาม)นายจำนงค์ จันสุนีย์
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(พนักงานขับรถ)นายรัก ปิดตาทานัง
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(พนักงานขับรถ)นายทรงศักดิ์ ทองนาค
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(พนักงานขับรถ)
เจ้าหน้าที่งานนางรุ่งทิวา ช่างทอง
เจ้าหน้าที่งาน งานทะเบียน
อีเมล์ : -นายสุกัน บัณฑิตเสน
เจ้าหน้าที่งาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
เจ้าหน้าที่งาน งานสื่อการเรียนการสอน
อีเมล์ : sukan@mvc.ac.thนางสาวสุภาลักษณ์ วากระโทก
เจ้าหน้าที่งาน งานบุคลากร
อีเมล์ : supalak@mvc.ac.thนายครรชิต ทับลือชัย
เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
อีเมล์ : kanchit@mvc.ac.thนางอัญชุรี โมครัตน์
เจ้าหน้าที่งาน งานวางแผนและงบประมาณ
อีเมล์ : anchuree.m@gmail.comนายฉัตรมนตรี แสนสุพรรณ์
เจ้าหน้าที่งาน งานประชาสัมพันธ์
อีเมล์ : montri13@mvc.ac.thนางสาววิลาสินี สุระเทวี
เจ้าหน้าที่งาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
อีเมล์ : vilasinee@mvc.ac.thนางสาวพัชรียา วงษ์ภิรงค์
เจ้าหน้าที่งาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
อีเมล์ : pat33hongki@gmail.comนางสาวศิรินันท์ กินรมย์
เจ้าหน้าที่งาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
อีเมล์ : sirinan@mvc.ac.thกัญฐญา หรัญรัตน์
เจ้าหน้าที่งาน งานพัสดุ
อีเมล์ : kanthaya@mvc.ac.thอรยา วังคะวิง
เจ้าหน้าที่งาน งานส่งเสริม ผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่งาน งานศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการวิทยาลัยอาชีวศึกษาจิรายุทธ ลุนบง
เจ้าหน้าที่งาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
อีเมล์ : jirayut@mvc.ac.thนางสาวกนกวรรณ สีเนหะ
เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวอริษา ลามพัฒน์
เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่นางสาวณัฐชานันท์ มูลพิมพ์
เจ้าหน้าที่งาน งานบัญชีนางสายไหม คลังแสง
เจ้าหน้าที่งาน งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่งาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
อีเมล์ : saymai.sri@gmail.comนางสาววราภรณ์ อินลี
เจ้าหน้าที่งาน งานการเงิน
อีเมล์ : waraporninlee@mvc.ac.thนางสาววารุณี พลลาภ
เจ้าหน้าที่งาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่งาน งานส่งเสริม ผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
อีเมล์ : warunee@mvc.ac.thนางสาวกัญญากานต์ สินธุโคตร
เจ้าหน้าที่งาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
อีเมล์ : kanyakansinthukot.2536@gmail.comนายวัชระ จันทร์สวยดี
เจ้าหน้าที่งาน งานวัดผลและประเมินผล
อีเมล์ : golfzo555@gmail.comนางสาวพรหมเรขา นามสีอุ่น
เจ้าหน้าที่งาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
อีเมล์ : promrekha4948@gmail.comนายสุริยา จารุนัย
เจ้าหน้าที่งาน งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)นางฉันทนา วรรณศิริ
เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางสาวนิรมล เทียมทะนงค์
เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายเทอดศักดิ์ ศิริเลี้ยง
เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่(พนักงานขับรถ)นายอำพร มะรัตน์
เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่(พนักงานขับรถ)นางสุวดี โยธะคง
เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางสุนันท์ ศรีวงยาง
เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายทำนอง พิมดา
เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่(ยาม)นายพัฒนากร ทุงจันทร์
เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่(ยาม)