• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 145 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
•
นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2
•
นายอนิรุทธ์ จันทมูล • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
3
บรรจง พลขันธ์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
4
•
ปริญญา ญาณโภชน์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
5
•
นายกรณ์ จันทรโสภณ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
6
•
นางประทุมวรรณ คันยุไร • หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาการตลาด
• ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา การจัดการโลจิสติกส์
7
นายพิศาล ภูมิศรี • หัวหน้าภาควิชา แผนกวิชาเทคโนโลยีภาพถ่ายและวีดีทัศน์
• หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
8
นางสาวอุไรรัตนา โพธิ์แก้ว • หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาวิจิตรศิลป์
9
•
นายพิษณุ ศิลาอาสน์ • หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาธุรกิจค้าปลีก
10
•
นายถวิล เดชบุรัมย์ • หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาการออกแบบ
11
•
นายสมบูรณ์ แสงงาม • ครูประจำ ภาควิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
• หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
12
•
นางพิศมัย บุดดา • หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาการเงินและธนาคาร
• ครูประจำ ภาควิชาการเงินและธนาคาร
13
นายเทอดศักดิ์ นิสังกาศ • ครูประจำ ภาควิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาสามัญสัมพันธ์
14
•
นางสาวศริญญา วรจันทร์ • หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
15
นายสมชาติ สุขแสน • หัวหน้าภาควิชา การจัดการโลจิสติกส์
16
นายศุภกฤษ ทิพย์โอสถ • หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาวิจิตรศิลป์
• ครูประจำ ภาควิชาวิจิตรศิลป์
17
นางนพมาตร์ วาดเมือง • ครูประจำ ภาควิชาการจัดการทั่วไป
• หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาการจัดการทั่วไป
18
•
นิราวรรรณ์ ภูหงษ์ • หัวหน้างาน งานบุคลากร
• ครูประจำ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
19
นายชิษณุพงศ์ ปฐมวณิชกุล • ครูประจำ ภาควิชาการตลาด
• หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าฯ
20
•
นางวาสนา เทอดเกียรติกุล • ครูประจำ ภาควิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
• หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
21
•
นางจินตนา อุ่นเพ็ญ • หัวหน้างาน งานการเงิน
• ลูกจ้างประจำ งานการเงิน
22
นางวิสาข์รัตน์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม • หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
• ครูประจำ ภาควิชาการบัญชี
23
•
นายสมัย สีลาดเลา • ครูประจำ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
24
นางจุลจิลา ปัตถะเมฆ • ครูประจำ ภาควิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
25
•
นางดารุณี ธรรมประวัติ • หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
• ครูประจำ ภาควิชาการบัญชี
26
•
นางมลิวัล กองศรี • หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• ครูประจำ ภาควิชาการบัญชี
27
•
นายกอปรบุญ วงค์วีระพันธ์ • ครูประจำ ภาควิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
28
ปนิสรา อรกุล • ครูประจำ ภาควิชาการจัดการทั่วไป
29
•
นางกัลยกร พรมบ้านสังข์ • ครูประจำ ภาควิชาการบัญชี
30
จินตนา คำทอง • ครูประจำ ภาควิชาการบัญชี
31
นางธัญญลักษณ์ คชรัตน์ • ครูประจำ ภาควิชาการบัญชี
32
อารยา พุฒธะพันธ์ • ครูประจำ ภาควิชาสามัญสัมพันธ์
33
นางเบญจพร ช่วยเกิด • ครูประจำ ภาควิชาอาหารและโภชนาการ
• หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาอาหารและโภชนาการ
34
•
นางนันทิยา อังกุรวัฒนานานุกุล • ครูประจำ ภาควิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
35
นางมลิวรรณ ศรีมงคล • ครูประจำ ภาควิชาการบัญชี
36
สุพัตตา คุ้มสุวรรณ์ • ครูประจำ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
37
•
นางสาวกิตต์สิณี นุ่นภักดี • ครูประจำ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
• หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
38
นางวัชราภรณ์ มาหนู • ครูประจำ ภาควิชาสามัญสัมพันธ์
39
•
นายกฤษณะ กั้วสิทธิ์ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ครูประจำ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
40
•
นายมงคล แสงอรุณ • ครูประจำ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานวัดและประเมินผล
41
•
นางขวัญจิต ธรรมศิรารักษ์ • ครูประจำ ภาควิชาสามัญสัมพันธ์
42
นางสาวเบญจพร หลวงเทพ • ครูประจำ ภาควิชาสามัญสัมพันธ์
43
นางปัญจรัตน์ คำทองสุข • ครูประจำ ภาควิชาการบัญชี
44
นางสาวสีตลรัศมี ศรัณพงศกรกุล • ครูประจำ ภาควิชาการบัญชี
45
•
นายทวีทรัพย์ แก้วสังข์ • ครูประจำ ภาควิชาสามัญสัมพันธ์
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
46
•
นายประมุข ธรรมศิรารักษ์ • ครูประจำ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
• หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
47
•
นางภิมลวรรณ สุพรรณ • ครูประจำ ภาควิชาสามัญสัมพันธ์
48
นางขนิษฐา จิณรักษ์ • หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน
• ครูประจำ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
49
วัลภา กุญชะโมรินทร์ • ครูประจำ ภาควิชาสามัญสัมพันธ์
50
นางจุฑารัตน์ พิมพ์ทอง • หัวหน้างาน งานปกครอง
• ครูประจำ ภาควิชาสามัญสัมพันธ์
51
อาคม ยะหัตตะ • ครูประจำ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
52
นางพวงแก้ว กำธรเจริญ • ครูประจำ ภาควิชาอาหารและโภชนาการ
53
•
นางจุฬาลักษณ์ ถาไชยลา • ครูประจำ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
54
•
นางมณีวรรณ แสงงาม • ครูประจำ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
55
นางวิไลลักษณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา • หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
• ครูประจำ ภาควิชาการบัญชี
56
นางคนึงนิจ แก้วแสนเมือง • ครูประจำ ภาควิชาการบัญชี
• เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
57
•
นางสาวผ่องศรี บัวบุตร • ครูประจำ ภาควิชาการเงินและธนาคาร
58
•
นางสาวธาริกา สุวรรณศรี • ครูประจำ ภาควิชาการโรงแรมและบริการ
59
•
นางคารวศรี ลำมะยศ • ครูประจำ ภาควิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
60
•
นางนันทา เพ็ตมาน • ครูประจำ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานวิทยบริหารและห้องสมุด
61
•
นางวราภรณ์ คำพิชิต • หัวหน้างาน งานการบัญชี
• ครูประจำ ภาควิชาการบัญชี
62
นิติพงศ์ จำนงนิตย์ • ครูประจำ ภาควิชาสามัญสัมพันธ์
63
นางละมุล ปะวะโข • ครูประจำ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
64
นางทิพย์รัตน์ ไกยะสวน • ครูประจำ ภาควิชาอาหารและโภชนาการ
65
รจนา บัวศรีภูมิ • ครูประจำ ภาควิชาสามัญสัมพันธ์
66
นางพชรภัทร สาลี • ครูประจำ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
• หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาการโรงแรมและบริการ
67
นางสาวรภัสพร สีเสน • ข้าราชการพลเรือน งานการเงิน
68
นายนราธิป วิมูลอาจ • ครูพิเศษสอน ภาควิชาพื้นฐานธุรกิจ
69
นายเจษฎาวัจน์ เรืองบุญ • ครูพิเศษสอน ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
70
นายปริชญ์ ปุณณ์พัฒนโสภณ • ครูพิเศษสอน ภาควิชาสามัญสัมพันธ์
71
•
นางสาวรัตนา สาระคำ • ครูพิเศษสอน ภาควิชาการเงินและธนาคาร
• เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
72
นางสาวจีราภา บุญจิราพัชร • ครูพิเศษสอน ภาควิชาการจัดการทั่วไป
73
ณัฐพล ชิณแสน • ครูพิเศษสอน ภาควิชาอาหารและโภชนาการ
74
•
นางจันทรา ทองประดิษฐ์ • ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
• ครูพิเศษสอน ภาควิชาสามัญสัมพันธ์
75
นางสาวรญา พิงไธสง • ครูพิเศษสอน ภาควิชาสามัญสัมพันธ์
76
นางสาวฐิติมา วงศ์บุตร • ครูพิเศษสอน ภาควิชาอาหารและโภชนาการ
77
•
นายจำนงค์ วงค์สุทัศน์ • ครูพิเศษสอน ภาควิชาการจัดการทั่วไป
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
78
นายธวัชชัย คำวงษา • ครูพิเศษสอน การจัดการโลจิสติกส์
79
•
สุธิดา พงษ์ทองเจริญ • ครูพิเศษสอน ภาควิชาการจัดการทั่วไป
80
นายณัฐชากร ศรีสมบัติ • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคโนโลยีภาพถ่ายและวีดีทัศน์
81
นายชินวัฒน์ ทองสุทธิ์ • ครูพิเศษสอน ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
82
นายจรูญพรรณ กุลมาตย์ • ครูพิเศษสอน ภาควิชาการออกแบบ
83
นางสาวมนชญษร นะตะ • ครูพิเศษสอน ภาควิชาสามัญสัมพันธ์
84
ว่าที่ร้อยตรีหญิงกฤษณา หอมเชย • ครูพิเศษสอน ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
85
•
นางสาวดวงเนตร ยศคำลือ • ครูพิเศษสอน ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
86
นางสาวพนิดา ทองนาค • ครูพิเศษสอน ภาควิชาสามัญสัมพันธ์
87
นายฉัตรมงคล ไชยเดือน • ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
• ครูพิเศษสอน ภาควิชาการออกแบบ
88
•
นายทรงศักดิ์ ทองนาค • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
89
•
นายรัก ปิดตาทานัง • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
90
•
นายนิรมิตร แก้วสีหา • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
91
นายจำนงค์ จันสุนีย์ • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
92
•
นายสันติ เทียงมา • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
93
•
นายสุรศักดิ์ ทุงจันทร์ • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
94
•
นางกมลภัทร บุญมาศ • ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ
95
•
นางอัญชุรี โมครัตน์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวางแผนและงบประมาณ
96
•
นางสายไหม คลังแสง • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานครูที่ปรึกษา
97
•
นายฉัตรมนตรี แสนสุพรรณ์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริหารและห้องสมุด
98
•
นางอุไลพร ศรีวิลัย • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริหารและห้องสมุด
99
•
นางฐิตาภรณ์ จันสุนีย์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานส่งเสริมผลิตผล การค้าฯ
100
•
นางฉันทนา วรรณศิริ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ